กิจกรรมอบรมออนไลน์ เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด ประจำปี 2564

งานป้องกันยาเสพติดร่วมกับงานโรงเรียนสีขาว กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมออนไลน์เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. โดยใช้รูปแบบการนำเสนอด้วยโปรแกรม ZOOM ให้แก่แกนนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 100 คน เพื่อให้นักเรียนแกนนำสามารถปฏิบัติตนและช่วยเหลือเพื่อนให้ห่างไกลจากยาเสพติด