กิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 งานส่งเสริมประชาธิปไตย โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามหน่วยเลือกตั้งของแต่ละระดับ และนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง ณ ลานการเวก โรงเรียนพุนพินพิทยาคม