กิจกรรมแสดงมุทิตาจิต ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2564

วันที่ 28 กันยายน 2564 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต แก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2564 โดยมีครูผู้เกษียณอายุราชการในครั้งนี้ ได้แก่ นายภาณุศักดิ์ พรหมแช่ม ผู้อํานวยการโรงเรียน พุนพินพิทยาคม นางสุกัญญา สังข์ประคอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และนางเรณู ตรีอุดม ครูกลุ่มสาระ การงานอาชีพ ณ ห้องประชุมรวมใจรักพุนพิน และการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Google Meet โดยจัด กิจกรรมภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019