กิจกรรม “ส่งรุ่นพี่ ยินดีรุ่นน้อง”

วันที่ 11 มีนาคม 2564 โรงเรียนพุนพินพิทยาคมกำหนดให้มีการจัดกิจกรรม “ส่งรุ่นพี่ ยินดีรุ่นน้อง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคมทุกคนได้แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เพื่อไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักความผูกพันของรุ่นพี่และรุ่นน้องให้ได้แสดงออกถึงความรักความสามัคคีที่มีต่อกัน