ค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษา STEM Camp 2021″

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม นำโดย นายภาณุศักดิ์ พรหมแช่ม ผู้อำนวยการ นางเกศสุนีย์ งานไพโรจน์ นางรจนา จันทร์ช่วง นายจรัส แก้วมณี รองผู้อำนวยการ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดให้มีกิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ของโครงการห้องเรียนพิเศษ “ค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษา STEM Camp 2021” โดยมีนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1/1, ม.2/1, ม.3/1 จำนวน 109 คนเข้าร่วมกิจกรรม