ตอบปัญหาเนื่องในวันรพี ประจำปี 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 ณ ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 โรงเรียนพุนพินพิทยาคมส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน  1 ทีม คือ นางสาวสมิตา นามมั่น , นางสาวรัชดาภรณ์ บำรุงรัตน์,นางสาวจุฑารัตน์ บำรุงรัตน์โดยมีครูผู้ควบคุมทีมคือ คุณครูอมรัตน์ โสกรรณิตย์