ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ งาน ม.อ.วิชาการ

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เนื่ิองในงาน มอ.วิชาการ ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
– ผลการแข่งขันระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
>>ได้รับรางวัลชนะเลิศ<<
โครงงานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
1.ด.ญ.ศิริรัตน์ พันธ์สุวรรณ
2.ด.ญ. นัทชา เชื้อแคนอ้น
3.ด.ช.ชตกร ขำดำ
– ผลการแข่งขันระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
>>ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน<<
โครงงานวิทยาศาสตร์กายภาพ
โครงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์