ทดสอบความสามารถในการอ่านและการเขียน นักเรียน (ครั้งที่1/2563)

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11ได้ดำเนินการตามนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้เครื่องมือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ดำเนินการคัดกรอง “ความสามารถในการอ่านและการเขียน” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (ครั้งที่ 1 ) ปีการศึกษา 2563

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่