ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 ในวันที่ 18 ส.ค. 2562
ผลการแข่งขัน

>> ผลการแข่งขันระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตรประเภททดลอง
1.ด.ญ.ศิริรัตน์ พันธ์สุวรรณ
2.ด.ญ. นัทชา เชื้อแคนอ้น
3.ด.ช.ชตกร ขำดำ
ผู้ฝึกซ้อมครูธดา ยกอินทร์ และครูอารีพันธุ์ หวังอีน

>> ผลการแข่งขันระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
โครงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์
1.นายจิรวงศ์ ศรีเมือง
2.น.ส.ปิยธิดา ริยาพันธุ์
3.น.ส.ดลยา แก้วหอด
ผู้ฝึกซ้อม ครูกชนนท์ ขวัญพุฒ ครูจิราภรณ์ สมฤดี และครูจารุวรรณ รักษ์รอด