ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ประจำปีการศึกษา2563

>>>ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ประจำปีการศึกษา2563 (06/03/2563)