ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)