ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนักเรียนชั้น ม.3 เดิม ที่มีสิทธิเข้าเรียนชั้น ม.4 เเละ ประเภทนักเรียนห้องเรียนทั่วไป