ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง “รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทความสามารถพิเศษ

โดยนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ให้นำหลักฐานการสมัคร มาสอบวัดความรู้เพื่อเเยกห้อง
ม.1 #สอบวันที่ 22 พฤษภาคม 2564
ม.4 #สอบวันที่ 23 พฤษภาคม 2564
ตามตารางสอบที่ทางโรงเรียนประกาศ
หมายเหตุ:สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกนักเรียนสามารถพิเศษ สามารถสอบประเภทห้องเรียนทั่วไปได้ค่ะ