ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

** ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนให้ติดตามขั้นตอนการมอบตัว และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ทางเพจและเว็บไซต์โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
** หากนักเรียนไม่ดำเนินการตาม วันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์