ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ประกาศ มาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 สำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์จะมีการสอบภาคปฏิบัติเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ-4ตำแหน่ง-64