ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาค เรื่อง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On-Site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้ปกครองให้ความยินยอม