ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

นายภาณุศักดิ์ พรหมแช่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นางดวงสมร คำเงิน , นางเกศสุนีย์ งานไพโรจน์ , นายจรัส แก้วมณี , นางรจนา จันทร์ช่วง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองประจำนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 ณ โดมโชคตาปี โรงเรียนพุนพินพิทยาคม โดยมีกำหนดการ ดังนี้
– วันจันทร์ที่ 21 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 4
– วันอังคาร ที่ 22 ประชุม ผู้ปกครอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 5
– วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 ประชุม ผู้ปกครอง นกเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , 6