พิธีมอบเกียรติบัตร สัปดาห์วิทยาศาสตร์

นายภาณุศักดิ์ พรหมแช่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนทีไ่ด้รับรางวัลการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ และผู้ชนะการประกวดชุดรีไซเคิล ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562