พิธีไหว้ครูประจําปีการศึกษา 2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจําปี 2565 ณ บริเวณสนามกีฬา โรงเรียนพุนพิน พิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม และสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา