มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2565

วันที่ 3 เมษายน 2565 โรงเรียนพุนพินพิทยาคมดำเนินการจัดกิจกรรมมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2565