มอบเกียรติบัตรรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563

วันนอังคารที่ 26 มกราคม 2564 นายภาณุศักดิ์ พรหมแช่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรแก่รองผู้อำนวยการจรัส แก้วมณี และคณะครู จำนวน 23 ท่าน ที่ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563