รับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ให้ราชการ

คุณครูสุกัญญา สังข์ประคอง
คุณครูลัดดา ชุมจุล
คุณครูฉูอีบ ยาชะรัด 

รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ “ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน การปฎิบัติงาน เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 (สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)

ผู้มอบเกียรติบัตร นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต11 ณ โรงแรมไดม อนด์ พลาซ่า สุราษฎร์ธานี