ร่วมนำเสนอผลงานของเยาวชนและรับโล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนพุนพินพิทยาคมส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจเคารพสิทธิรวมทั้งนำเสนอผลงานของเยาวชนในการต่อยอดขยายผลกิจกรรมและ รับโล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 17-19 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรามา การ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร
ครูผู้ดูแลคือ คุณครูวิยะดา แก้ววิรัตน์ และนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมดังนี้ นางสาวรติรส อ่อนหาดพอ , นางสาวภานิดา แจ้งอักษรนางสาวณัฐชาวดี สรเพชรแก้ว , นางสาววิภาพักตร์ ปั้นแจ้งอรุณ