สมาคมครูเก่าและศิษย์เก่า มอบอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนให้กับโรงเรียน

สมาคมครูเก่าและศิษย์เก่า มอบอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนพุนพินพิทยาคม โดยมีนายภาณุศักดิ์ พรหมแช่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ ใันวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมพุมดวง โรงเรียนพุนพินพิทยาคม