อบรมให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

กองบังคับการ กองบิน 7 จัดอบรมความรู้และทักษะการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียน โรงเรียนพุนพินพิทยาคม เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญและทราบถึงวิธีการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลให้กับผู้ที่ประสบอุบัติเหตุเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมรวมใจรักพุนพิน โรงเรียนพุนพินพิทยาคม