เสวนาวิชาการออนไลน์ “การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน”

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 โรงเรียนพุนพินพิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ด้านการศึกษา ร่วมจัดเสวนาวิชาการออนไลน์ “การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน” โดยมี นายภาณุศักดิ์ พรหมแช่ม อดีตผู้อํานวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม พร้อมด้วย นายธีรเดช จู่ที่น ผู้อํานวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม นางจรรยา กุลชาติ นางสุพัตรา ล้านเพ็ชร นางสาวอรุณี ชูนาวา ครูแกนนํา เป็นผู้ร่วมเสวนา และมี นางเกศสุนีย์ งานไพโรจน์ รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นผู้ดําเนินรายการ

(ภาพกิจกรรมทั้งหมด)