โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมหาวิทยาลัยจัดให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ หลักสูตรที่เปิดสอนและโครงการพิเศษต่างๆ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา