โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่ 15 มิถุยายน 2565 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด สุราษฎร์ธานี โดยสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) รายใหม่ (เด็กและเยาวชน) เพื่อเสริมสร้างบทบาท ภารกิจ และองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน สวัสดิการสังคมแก่ อพม. ในระดับ พื้นที่ ณ ห้องประชุมรวมใจรักพุนพิน โรงเรียนพุนพินพิทยาคม