พิธีมอบหนังสือส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านแก่ห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

วันที่ 7 มีนาคม 2565

อ่านต่อ...

การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ( Ordinary National Education Test ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศูนย์สอบ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์

อ่านต่อ...