หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ดาวน์โหลดไฟล์ : ขนาดไฟล์ 452 KB

O27-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครู-และบุคลากรทางการศึกษา 2548

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-มีและเลื่อนวิทยฐานะฯ

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ศธ 0206.3/ว20 ลว 9 ธ.ค.59

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว21 ลว 5 ก.ค. 60

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4ว19 ลว 25 ต.ค.61