แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องเรียนการทุจริต ร้องทุกข์ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร

ดาวน์โหลดไฟล์ : ขนาดไฟล์ 108 KB

29-ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคมเรื่องแนวปฏ