ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง ยกเลิกการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2563