ข่าวรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564

– ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนักเรียนทั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษ และประเภทเงื่อนไขพิเศษ

– ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง เเจ้งรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (คลิก)

– ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (คลิก)

– คู่มือการรับสมัครนักเรียนทางระบบออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม) (คลิก)