รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่องานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์ : ขนาดไฟล์ 85 KB

O16-1-สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่องานกิจการนักเรียน


รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่องานทะเบียนนักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ดาวน์โหลดไฟล์ : ขนาดไฟล์ 209 KB

O16-22-สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่องานทะเบียนนักเรียน-กลุ่มบริหารงานวิชาการ


รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของกลุ่มบริหารบุคคล
ดาวน์โหลดไฟล์ : ขนาดไฟล์ 325 KB

O16-5-สรุปความพึงพอใจ-กลุ่มบริหารงานบุคคล


รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของกลุ่มบริหารงบประมาณ
ดาวน์โหลดไฟล์ : ขนาดไฟล์ 131 KB

O16-3ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของกลุ่มบริหารงบประมาณ


รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่องานอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ดาวน์โหลดไฟล์ : ขนาดไฟล์ 84 KB

O16-4-สรุปความพึงพอใจต่องานอาคารสถานที่-ปีการศึกษา-2563.pdf