ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ดาวน์โหลดไฟล์ : ขนาดไฟล์ 312 KB

15-1-สถิติการให้บริการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

สถิติการให้บริการกลุ่มบริหารงบประมาณ

ดาวน์โหลดไฟล์ : ขนาดไฟล์ 47 KB

15-2-สถิติผู้มาใช้บริการกลุ่มบริหารงบประมาณ

สถิติการให้บริการของงานทะเบียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ดาวน์โหลดไฟล์ : ขนาดไฟล์ 223 KB

15-สถิติการให้บริการงานทะเบียน

สถิติการให้บริการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ดาวน์โหลดไฟล์ : ขนาดไฟล์ 57 KB

15-สถิติผู้มาใช้บริการกลุ่มบริหารงานบุคคล

สถิติการให้บริการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

ดาวน์โหลดไฟล์ : ขนาดไฟล์ 138 KB

15-ข้อมูลการใช้ยานพาหนะ65